Site Loader

Suomen laissa ampuma-ase määritellään välineeksi, jolla paineen avulla voidaan ampua luoteja tai muita ammuksia, joista voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Tähän määritelmään sisältyvät myös esimerkiksi voimakkaat ilma-aseet, joilla tarkoitetaan ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä. Ampuma-aseen omistaminen Suomessa edellyttää ensinnäkin aseluvan hankkimista. Lakiin on erikseen määritelty luvat aseiden käyttöön ja hallussapitoon sekä elinkeinonharjoittajille että yksityishenkilöille. Luvan saamiseen vaikuttaa muun muussa luvan hakijan rikollistausta ja psyykkiset sairaudet. Suomessa myönnetään ylivoimaisesti eniten aselupia haulikkoja varten, mutta myös kiväärejä, pienoiskiväärejä ja erilaisia pistooleja on paljon. Näitä aseita käytetään pääasiassa metsästyksessä, ampumaurheilussa ja reserviläisammunnoissa.Toimivan aseen omistajalla tulee siis olla lupa sille aseelle, jota hän käyttää ja pitää hallussaan. Aselupa on henkilökohtainen ja sitä voi hakea kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, jonka taustat ovat poliisiviranomaisten näkökulmasta sopiva. Tätä sopivuutta testaan ensinnäkin soveltuvuustestillä, jolla arvioidaan henkilön taipumusta muun muassa itsetuhoisuuteen ja väkivaltaisiin tekoihin. Lisäksi henkilön pitää käydä poliisin haastattelussa, jossa selvitään aseluvan käyttötarkoitus, käyttöpaikka ja hakijan asenne ampuma-aseita, sekä niihin liittyvää turvallisuutta kohtaan. Jos viranomaiset hyväksyvät lupahakemuksen, hakija saa luvan hankkia hakemusta koskevan ampuma-aseen tai sen osan. Kielteisen päätöksen kohdalla hakijalla on vielä mahdollista ylimääräiseen kuulemiseen, jonka perusteella tehdään lopullinen päätös luvan myöntämisestä.
Aselain uudistukset
Uuden EU-direktiivin myötä Suomen aselakiin on tullut muutoksia. Yksi suurimmista uudistuksista on, että erillisistä hankkimis- ja hallussapitoluvista on luovuttu, ja tilalle on tullut yksi yhtenäinen aselaki. Tänä vuonna voimaan astuneen lain mukaan aselupaa voi hakea myös sähköisesti, minkä tavoitteena on sujuvoittaa aseluvan hakuprosessia. Perusteet aseluvan saamiselle ovat kuitenkin edelleen samat: sekä hakijan että aseen tulee täyttää niille asetetut vaatimukset. Lisäksi uudistus tuo asekeräilijät entistä kattavammin lupavalvonnan piiriin, kun jatkossa myös heidän pitää hakea aselupaa hankkimilleen aseille. Lain tarkoitus on ylläpitää aseturvallisuutta, mutta samalla lisätä joustavuutta yksilöiden asehankintaprosessiin.Yksilöiden sopivuus aseenomistukseen katsotaan haastattelun muodossa, erityisen tarkasti ensikertalaisten kohdalla. Poliisiviranomainen voi halutessaan myös oman harkintansa mukaan evätä luvan antamisen, vaikka hakija muutoin täyttäisikin asetetut vaatimukset. Uuden lain myötä soveltuvuustesteistä on luovuttu, sillä sisäministeriön ja poliisiviranomaisten mukaan testien testin hyödynnettävyys oli liian huono, eikä se ole käytännössä tuonut lisäarvoa hakijan soveltuvuuden arvioinnissa. Metsästäjän tutkinto ja valtion riistanhoitomaksun suorittaminen ovat lisäedellytyksiä aseen saamiseen metsästystarkoitusta varten. Ampumaurheiluharrastusta varten aselupaa hankkiva on etulyöntiasemassa, jos hän on ampumaliiton jäsen ja erityisesti jos hänellä on jo kokemusta ampumakilpailuista.
Aseen säilytys ja kuljetus
Suomessa ase ei saa olla näkyvissä esimerkiksi seinällä roikkumassa. Asetta tai aseen osia ei saa pitää sellaisessa paikassa, josta ne ovat helposti varastettavissa, vaan niiden tulee olla piilossa lukitussa asekaapissa. Uuden lain mukaan myös asekaapin tulee olla tietynlainen ja sen tulee täyttää tietyt turvallisuusstandardit. Jos säilytettävänä on taas erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yli viisi pistoolia, revolveria itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella toimivaa muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä järeämmässä lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä silloin, jos aseiden säilytystilojen sijaintipaikalla on poliisilaitoksen hyväksyntä.Aseiden kuljetukselle on myös omat määräyksensä. Aseenkantolupaa, eli oikeutta kantaa asetta julkisella paikalla, ei Suomessa enää myönnetä. Täten asetta kuljetettaessa aseen tulee olla aina poissa näkyvistä, suojuksessa ja lataamaton. Ainoastaan metsästystilanteessa ase saa olla ladattuna ja sitä voi pitää näkyvillä myös alueilla johon muilla on avoin pääsy. Metsästyslaki kuitenkin kieltää metsästysaseen kuljettamisen maastossa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa. Niissä paikoissa, joihin yleisöllä on pääsy, ampuma-asetta pitää saa kuljettaa ainoastaan hyväksyttävän syyn nojalla. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi ampumaradalle tai metsästyspaikalle kulkeminen ja aseen kuljetus asesepälle korjattavaksi.

Post Author: fantasticgemsbok79c9ce84